Currency Switcher not enabled!

Regulamin

 1. Wstęp
 2. Warunki korzystania ze sklepu
 3. Zasady wykonania umowy
 4. Zasady zmiany oraz rozwiązania umowy
 5. Reklamacje
 6. Postanowienia końcowe

  1. Wstęp

  1.1. Sklep SPEARPOINT™- STORE jest prowadzony przez Wojciecha Skrzypka który dalej nazywany jest “Sprzedającym”.
  1.2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, dalej nazywana “Klientem” lub “Zamawiającym”.
  1.3. Towary dostępne w sklepie mogą podlegać modyfikacjom na życzenie Klienta.
  1.4. Ceny w sklepie podawane są w Polskich złotych (PLN/zł) i zawierają podatki.
  1.5. Kontakt do sklepu: SPEARPOINT, Sanowa 37, 37-522 Szówsko; e-mail: store@spearpoint.co

  2. Warunki korzystania ze sklepu.

  2.1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
  2.2. Zamówienia w Sklepie realizowane są bez konieczności rejestracji konta w sklepie.
  2.3. Sklep nie obsługuje firm, JDG (jednoosobowych działalności gospodarczych) i instytucji.
  2.4. Zawarcie umowy następuje z chwilą opłacenia zamówienia przez Klienta.
  2.5. Dostępne metody płatności w Sklepie to PayPal oraz przelew bankowy.
  2.6. W przypadku wybrania płatności przelewem bankowym, zamówienie należy opłacić w ciągu 7 dni na podane niżej konto bankowe, w tytule podając numer zamówienia:
  SPEARPOINT
  63 1140 2004 0000 3402 7531 6752 m-Bank
  2.7. W przypadku wybrania płatności PayPal do kwoty zamówienia zostanie doliczony koszt obsługi transakcji zgodnie z taryfą operatora płatności.
  2.8. Złożenie zamówienia, każdorazowo, wymaga zatwierdzenia warunków podanych w niniejszym Regulaminie.

  3. Zasady wykonania umowy

  3.1. Wszystkie przedmioty w ofercie Sklepu wykonywane są ręcznie i na zamówienie, częściowo lub całkowicie dopasowywane do potrzeb zamawiającego.
  3.2. Termin realizacji zamówienia może się wydłużyć, klient będzie o tym informowany za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub za pomocą innej formy komunikacji elektronicznej.
  3.3. Wysyłka towarów następuje w terminie 4-7 tygodni od chwili otrzymania należności przez Sprzedającego, chyba że po złożeniu zamówienia został podany inny termin realizacji dostawy.
  3.4. Wysyłki towarów realizowane są w kolejności napływających zamówień, do wyczerpania zapasów. Wysyłka towarów nie jest ograniczona do terytorium Polski.
  3.5. Koszty wysyłki zamówionych przedmiotów ponosi Klient.
  3.6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian zarówno w cenach towarów znajdujących się w ofercie, jak
  i w wysokości kosztów wysyłki, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienia przed dokonaniem ww. zmian.

  4. Zasady zmiany oraz rozwiązywania umowy

  4.1. Wszystkie przedmioty będące w ofercie Sklepu wykonywane są ręcznie, pojedynczo
  i na zamówienie Zamawiającego, są częściowo lub całkowicie dopasowane do potrzeb Zamawiającego.
  4.2. Zważywszy na powyższe oraz na Art. 38 punkt 3. ustawy o prawach konsumenta, po wykonaniu i dostarczeniu Zamawiającemu zamówionych przedmiotów nie przysługuje mu prawo do zwrotu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówionych przedmiotów.
  4..3. Zamawiający ma możliwość zwrotu przedmiotu wykonanego na zamówienie po wcześniejszym kontakcie i ustaleniu ze Sprzedającym powodu, dla którego przedmiot miałby być zwrócony oraz otrzymaniu potwierdzenia, że taki zwrot może zostać przyjęty. Kupujący ponosi jednocześnie koszt dostarczenia Sprzedającemu zwracanego przedmiotu. 
  4.4. Nie ma możliwości wymiany Zamówionego przedmiotu na inny.
  4.5. W przypadku nie wywiązania się Sprzedającego z dostawy wszystkich zamówionych towarów w terminie 49 dni, klient ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
  4.6. W sytuacji w której zamówienie nie może zostać wykonane w prawidłowy sposób z powodu braku materiałów do tego niezbędnych, Sprzedający ma prawo do anulowania takiego zamówienia i zwrócenia Zamawiającemu wpłaconej na rzecz tego zamówienia kwoty.

  5. Reklamacje

  5.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz Ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
  5.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
  5.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
  5.3.1. pisemnie na adres: SPEARPOINT™-STORE, Sanowa 37, 37-522 Szówsko;
  5.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: store@spearpoint.co.
  5.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  5.5. Doprowadzenie zamówionego Przedmiotu do zgodności z Umową Sprzedaży podejmowane jest w kolejnych krokach: naprawa, wymiana na nowy przedmiot bez wad, zwrot wartości przedmiotu (jeżeli kolejno dwa wcześniejsze kroki nie doprowadzą do uzyskania zgodności zamówionego przedmiotu z Umową Sprzedaży lub będą zbyt kosztowne dla Sprzedającego).
  5.5. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
  5.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Zamawiający zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres: SPEARPOINT™-STORE.
  5.7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 5.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedającego do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 5.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Zamawiającego do żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.
  5.8. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu reklamacyjnemu Klienta zgodnie z Art. 561 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000827)
  5.9. Reklamacjom nie podlega Produkt, który został uszkodzony mechanicznie na skutek niepoprawnego użytkowania , zaniechania czyszczenia i konserwacji lub działania wysokiej temperatury.
  5.10 Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

  6. Postanowienia końcowe

  6.1. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy niniejszego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego lub na adres e-mail: store@spearpoint.co. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma niniejszy regulamin i stosowne przepisy prawa.
  6.2. Zgodnie z powyższym informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty Sprzedającego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Zamawiających do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.
  6.2. W SKLEPIE została wprowadzona Polityka prywatności. Przeglądając jego zawartość i korzystając z jego funkcji zgadzasz się na zawarte w niej założenia.
  6.3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  6.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedającego do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.
  6.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.07.2019r.

  Copyright © 2020 SPERPOINT™

  FORMULARZ KONTAKTOWY

  Formularz kontaktowy

  Logo spearpoint w okręgu
  spearpoint-logo-txt-home2

  Kontakt