Currency Switcher not enabled!

Polityka prywatności

Poda­nie dany­ch oso­bo­wy­ch, a tak­że zgo­da na ich prze­twa­rza­nie są cał­ko­wi­cie dobro­wol­ne. Wszel­kie prze­ka­za­ne nam dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne wyłącz­nie w zakre­sie i celu, na jaki wyra­zi­łeś zgo­dę. W przy­pad­ku, gdy posta­no­wi­sz jed­nak nie poda­wać nam nie­zbęd­ny­ch do reali­za­cji zamó­wie­nia dany­ch i nie wyra­zi­sz zgo­dy na ich prze­twa­rza­nie, nie­ste­ty nie będzie­my mogli zre­ali­zo­wać Two­je­go zamó­wie­nia.

Pro­si­my, abyś pamię­tał, że w każ­dej chwi­li masz pra­wo do aktu­ali­za­cji lub cał­ko­wi­te­go usu­nię­cia swo­ich dany­ch oso­bo­wy­ch. Może­sz to zro­bić samo­dziel­nie, jak i korzy­sta­jąc z naszej pomo­cy, któ­rej chęt­nie udzie­li­my.

Zapew­nia­my Cię, że nasz sklep prze­strze­ga restryk­tyw­nej poli­ty­ki bez­pie­czeń­stwa dany­ch oso­bo­wy­ch. Two­je dane oso­bo­we są u nas bez­piecz­ne i dokła­da­my wszel­ki­ch sta­rań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyż­szy. Wie­rzy­my, że zapo­zna­nie się z naszą poli­ty­ką pry­wat­no­ści pozwo­li Ci poczuć się bez­piecz­nie i cie­szyć zaku­pa­mi w spearpoint.co

 1. Kto jest admi­ni­stra­to­rem dany­ch oso­bo­wy­ch store.spearpoint.pl?

Admi­ni­stra­to­rem dany­ch oso­bo­wy­ch spearpoint.co (dalej Admi­ni­stra­tor), czy­li odpo­wie­dzial­nym za zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa Two­im danym oso­bo­wym jest:

SPEARPOINT Wojciech Skrzypek

Admi­ni­stra­tor zare­je­stro­wał u Gene­ral­ne­go Inspek­to­ra Ochro­ny Dany­ch Oso­bo­wy­ch (dalej GIODO) zbiór dany­ch o nazwie SPEARPOINT – STORE.

 1. Jak chro­ni­my Two­je dane oso­bo­we?

Admi­ni­stra­tor rów­no­cze­śnie z zare­je­stro­wa­niem w GIODO wdro­żył w spearpoint.co poli­ty­kę bez­pie­czeń­stwa dany­ch oso­bo­wy­ch i poli­ty­kę bez­pie­czeń­stwa sys­te­mu IT, któ­re zapew­nia­ją sku­tecz­ną ochro­nę Two­ich dany­ch oso­bo­wy­ch.

Do naj­waż­niej­szy­ch ele­men­tów sys­te­mu ochro­ny dany­ch oso­bo­wy­ch nale­żą:

 1. Dostęp do Two­ich dany­ch oso­bo­wy­ch, mają tyl­ko ci pra­cow­ni­cy spearpoint.co, któ­rzy zosta­li prze­szko­le­ni zgod­nie z poli­ty­ką bez­pie­czeń­stwa dany­ch oso­bo­wy­ch i pod­pi­sa­li sto­sow­ne zobo­wią­za­nia zobo­wią­zu­ją­ce ich do ochro­ny.
 2. Sys­tem IT spearpoint.co speł­nia wszel­kie stan­dar­dy ochro­ny dany­ch oso­bo­wy­ch.

Zasto­so­wa­no środ­ki tech­nicz­ne i orga­ni­za­cyj­ne zapew­nia­ją­ce ochro­nę prze­twa­rza­ny­ch dany­ch zgod­ne z wyma­ga­nia­mi okre­ślo­ny­mi w prze­pi­sa­ch o ochro­nie dany­ch oso­bo­wy­ch, w tym roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Spraw Wewnętrz­ny­ch i Admi­ni­stra­cji z dnia 29 kwiet­nia 2004 r. w spra­wie doku­men­ta­cji prze­twa­rza­nia dany­ch oso­bo­wy­ch oraz warun­ków tech­nicz­ny­ch i orga­ni­za­cyj­ny­ch, jakim powin­ny odpo­wia­dać urzą­dze­nia i sys­te­my infor­ma­tycz­ne słu­żą­ce do prze­twa­rza­nia dany­ch oso­bo­wy­ch (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycz­ny­mi Gene­ral­ne­go Inspek­to­ra Ochro­ny Dany­ch Oso­bo­wy­ch.

Admi­ni­stra­tor dopeł­nił wszel­ki­ch pra­wem prze­wi­dzia­ny­ch obo­wiąz­ków w zakre­sie ochro­ny dany­ch oso­bo­wy­ch.

III. Dla­cze­go i o jakie Two­je dane oso­bo­we pro­si­my?

 1. Zło­że­nie zamó­wie­nia

W trak­cie skła­da­nia zamó­wie­nia pro­si­my o poda­nie nam dany­ch nie­zbęd­ny­ch do reali­za­cji zamó­wie­nia, któ­re w przy­pad­ku zare­je­stro­wa­ny­ch i zalo­go­wa­ny­ch Klien­tów czę­ścio­wo pobie­ra­ne są auto­ma­tycz­nie z dany­ch poda­ny­ch przy reje­stra­cji.

Przy skła­da­niu zamó­wie­nia pro­si­my o poda­nie:

 1. imię i nazwi­sko – nie­zbęd­ne do wysta­wie­nia doku­men­tu sprze­da­ży i zaadre­so­wa­nia prze­sył­ki;
 2. adres (uli­ca, numer domu/lub numer domu i loka­lu, kod pocz­to­wy i mia­sto) – nie­zbęd­ny nam póź­niej do zaadre­so­wa­nia prze­sył­ki;
 3. e-mail – nie­zbęd­ny do komu­ni­ka­cji zwią­za­nej z reali­za­cją zamó­wie­nia;
 4. numer tele­fo­nu – nie­zbęd­ny w przy­pad­ku wybo­ru nie­któ­ry­ch metod dosta­wy (wyma­ga­ny przez prze­woź­ni­ków).

W przy­pad­ku, kie­dy przy skła­da­niu zamó­wie­nia Klient wybie­rze dosta­wę na inny adres niż wska­za­ny przy reje­stra­cji lub skła­da­niu zamó­wie­nia, pro­si­my dodat­ko­wo o poda­nie:

 1. imię i nazwi­sko lub nazwa firmy/instytucji – nie­zbęd­ne nam do zaadre­so­wa­nia prze­sył­ki;
 2. adres (uli­ca, numer domu/lub numer domu i loka­lu, kod pocz­to­wy i mia­sto) – nie­zbęd­ny do zaadre­so­wa­nia prze­sył­ki;
 3. numer tele­fo­nu do odbior­cy prze­sył­ki – nie­zbęd­ny w przy­pad­ku wybo­ru nie­któ­ry­ch metod dosta­wy (wyma­ga­ny przez prze­woź­ni­ków).

Dane poda­ne w trak­cie skła­da­nia zamó­wie­nia są prze­twa­rza­ne przez spearpont.co i nastę­pu­ją­ce pod­mio­ty w poda­nym poni­żej zakre­sie:

 1. imię i nazwi­sko, adres, tele­fon, e-mail wska­za­ne jako adres dosta­wy prze­ka­zy­wa­ne są fir­mom prze­wo­zo­wym w posta­ci etykiety/listu prze­wo­zo­we­go będą­ce­go jed­no­cze­śnie zle­ce­niem dorę­cze­nia prze­sył­ki.
 1. Two­je dane oso­bo­we, któ­re pobie­ra­ne są auto­ma­tycz­nie po wej­ściu na spearpoint.co.
 2. spearpoint.co (ser­wer)

Sys­tem infor­ma­tycz­ny, z któ­re­go korzy­sta spearpoint.co auto­ma­tycz­nie gro­ma­dzi w loga­ch dane zwią­za­ne z urzą­dze­niem, z któ­re­go korzy­sta­sz łącząc się z spearpoint.co. Dane te gro­ma­dzo­ne są jedy­nie w cela­ch sta­ty­stycz­ny­ch i doty­czą: typu urzą­dze­nia, sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go, rodza­ju prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej, roz­dziel­czo­ści ekra­nu, głę­bi kolo­rów, IP, dostaw­cy usług inter­ne­to­wy­ch, czy adres wej­ścia na spearpoint.co i są wyko­rzy­sty­wa­ne jedy­nie w pro­ce­sie opty­ma­li­za­cji spearpoint.co w celu zapew­nie­nia jak naj­więk­szej wygo­dy korzy­sta­nia.

Dane te nie są nigdy łączo­ne z dany­mi poda­ny­mi, o któ­ry­ch mowa w III czę­ści i sta­no­wią jedy­nie mate­riał do ana­li­zy sta­ty­stycz­nej i mecha­ni­zmów kory­go­wa­nia błę­dów sys­te­mo­wy­ch.

 1. Poli­ty­ka pry­wat­no­ści bez­pie­czeń­stwa part­ne­rów spearpoint.co

spearpoint.co bar­dzo sta­ran­nie dobie­ra swo­ich part­ne­rów biz­ne­so­wy­ch i rów­nie sta­ran­nie wery­fi­ku­je zamiesz­cza­nie w spearpoint.co lin­ki do inny­ch stron inter­ne­to­wy­ch. spearpoint.co nie odpo­wia­da jed­nak za stan­dard i poli­ty­kę ochro­ny pry­wat­no­ści sto­so­wa­ną przez wła­ści­cie­li, ope­ra­to­rów czy admi­ni­stra­to­rów tych stron. Dla­te­go zale­ca­my wery­fi­ka­cję każ­de­go z naszy­ch part­ne­rów w zakre­sie wła­snym i samo­dziel­ne pod­ję­cie decy­zji, czy chce­sz powie­rzyć im Two­je dane oso­bo­we.

Udo­stęp­nia­nie Two­ich dany­ch oso­bo­wy­ch

W szcze­gól­ny­ch sytu­acja­ch, w któ­ry­ch obo­wią­zu­ją­ce pra­wo naka­zu­je admi­ni­stra­to­ro­wi udo­stęp­nie­nie zebra­ny­ch dany­ch orga­nom pań­stwo­wym, spearpoint.co dane takie udo­stęp­ni. Za wyjąt­kiem tych sytu­acji, Two­je dane oso­bo­we będą ujaw­nia­nie wyłącz­nie w zakre­sie, celu i pod­mio­tom wymie­nio­nym w niniej­szej poli­ty­ce pry­wat­no­ści.

VII. Zmia­na poli­ty­ki bez­pie­czeń­stwa spearpoint.co

spearpoint.co zastrze­ga sobie pra­wo zmia­ny poli­ty­ki pry­wat­no­ści, o ile będzie wyma­gać tego obo­wią­zu­ją­ce pra­wo, ule­gną zmia­nie warun­ki tech­no­lo­gicz­ne funk­cjo­no­wa­nia spearpoint.co lub zmia­na będzie wpro­wa­dzać stan­dard wyż­szy od mini­mum wyma­ga­ne­go pra­wem.

O takiej zmia­nie spearpoint.co powia­do­mi na stronie głównej witryny internetowej.

VIII. Kon­takt

spearpoint.co kon­tak­tu­je się z Tobą korzy­sta­jąc z poda­ne­go e-maila, a tyl­ko w szcze­gól­ny­ch sytu­acja­ch korzy­sta­my z poda­ne­go przez Cie­bie nume­ru tele­fo­nu.

W przy­pad­ku jakich­kol­wiek pytań lub wąt­pli­wo­ści co do poli­ty­ki pry­wat­no­ści i bez­pie­czeń­stwa Two­ich dany­ch oso­bo­wy­ch zachę­ca­my do kon­tak­tu na adres e-mail: store@spearpoint.co.

W przy­pad­ku chę­ci aktu­ali­za­cji lub usu­nię­cia Two­ich dany­ch oso­bo­wy­ch, o ile nie może­sz lub nie chce­sz zro­bić tego samo­dziel­nie, pro­si­my o kon­takt na adres e-mail: store@spearpoint.co.

Copyright © 2020 SPERPOINT™

FORMULARZ KONTAKTOWY

Formularz kontaktowy

Logo spearpoint w okręgu
spearpoint-logo-txt-home2

Kontakt