Currency Switcher not enabled!

Polityka cookies

 1. Ser­wis nie zbie­ra w spo­sób auto­ma­tycz­ny żad­ny­ch infor­ma­cji, z wyjąt­kiem infor­ma­cji zawar­ty­ch w pli­ka­ch cookies.
 2. Pli­ki cookies (tzw. „cia­stecz­ka”) sta­no­wią dane infor­ma­tycz­ne, w szcze­gól­no­ści pli­ki tek­sto­we, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su i prze­zna­czo­ne są do korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wy­ch Ser­wi­su. Cookies zazwy­czaj zawie­ra­ją nazwę stro­ny inter­ne­to­wej, z któ­rej pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kal­ny numer.
 3. Pod­mio­tem zamiesz­cza­ją­cym na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su pli­ki cookies oraz uzy­sku­ją­cym do nich dostęp jest admi­ni­stra­tor ser­wi­su spearpoint.co.
 4. Pli­ki cookies wyko­rzy­sty­wa­ne są w celu:
  1. pro­wa­dze­nia ano­ni­mo­wy­ch sta­ty­styk (za pomo­cą Google Ana­ly­tics)
  2. popra­wie­nia wygo­dy korzy­sta­nia z ser­wi­su
 5. W rama­ch Ser­wi­su sto­so­wa­ne są dwa zasad­ni­cze rodza­je pli­ków cookies: „sesyj­ne” (ses­sion cookies) oraz „sta­łe” (per­si­stent cookies). Cookies „sesyj­ne” są pli­ka­mi tym­cza­so­wy­mi, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka do cza­su wylo­go­wa­nia, opusz­cze­nia stro­ny inter­ne­to­wej lub wyłą­cze­nia opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej). „Sta­łe” pli­ki cookies prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka przez czas okre­ślo­ny w para­me­tra­ch pli­ków cookies lub do cza­su ich usu­nię­cia przez Użyt­kow­ni­ka.
 6. W rama­ch Ser­wi­su sto­so­wa­ne są nastę­pu­ją­ce rodza­je pli­ków cookies:
  1. „sta­ty­stycz­ne” pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce śle­dze­nie ruchu na witry­nie za pomo­cą Google Ana­ly­tics (poli­ty­ka pry­wat­no­ści google);
  2. „funk­cjo­nal­ne” pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce „zapa­mię­ta­nie” wybra­ny­ch przez Użyt­kow­ni­ka usta­wień i per­so­na­li­za­cję inter­fej­su Użyt­kow­ni­ka, np. wyświe­tle­nie ban­ne­ru powi­tal­ne­go, tyl­ko przy pierw­szej wizy­cie na stro­nie;
 7. W wie­lu przy­pad­ka­ch opro­gra­mo­wa­nie słu­żą­ce do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wy­ch (prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa) domyśl­nie dopusz­cza prze­cho­wy­wa­nie pli­ków cookies w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka. Użyt­kow­ni­cy Ser­wi­su mogą doko­nać w każ­dym cza­sie zmia­ny usta­wień doty­czą­cy­ch pli­ków cookies. Usta­wie­nia te mogą zostać zmie­nio­ne w szcze­gól­no­ści w taki spo­sób, aby blo­ko­wać auto­ma­tycz­ną obsłu­gę pli­ków cookies w usta­wie­nia­ch prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej bądź infor­mo­wać o ich każ­do­ra­zo­wym zamiesz­cze­niu w urzą­dze­niu Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o moż­li­wo­ści i spo­so­ba­ch obsłu­gi pli­ków cookies dostęp­ne są w usta­wie­nia­ch opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej).
 8. Ope­ra­tor Ser­wi­su infor­mu­je, że ogra­ni­cze­nia sto­so­wa­nia pli­ków cookies mogą wpły­nąć na nie­któ­re funk­cjo­nal­no­ści dostęp­ne na stro­na­ch inter­ne­to­wy­ch Ser­wi­su.
 9. Wię­cej infor­ma­cji na temat pli­ków cookies dostęp­ny­ch jest pod adre­sem ciasteczka.eu lub w sek­cji „Pomoc” w menu prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej.

Copyright © 2020 SPERPOINT™

FORMULARZ KONTAKTOWY

Formularz kontaktowy

Logo spearpoint w okręgu
spearpoint-logo-txt-home2

Kontakt